تحصیل

افزایش مدارس و دانشگاه ها به جهت ارتقا سطح آموزشی جامعه در تمامی مقاطع و بخش ها