حمایت از جوانان

حمایت از جوانان برای راه اندازی کسب و کار های نوپا از برنامنه های اصلی اینجانب می باشد