ذخیره انرژی

ذخیره انرژی و مدیریت مصرف و افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر برای تامین انرژی مورد نیاز