محیط زیست

ارتقا وضعیت محیط زیست و زیست بوم ها تا بدینوسیله وضعیت سلامت مردم ، جانوران و جانداران حفظ شود