حفاظت از آثار باستانی

نگهداری و مرمت آثار باستانی به جهت افزایش فرصت های گردشگری و جذب توریست به استان و جذب سرمایه های خارجی