بهبود کسب و کار و کارآفرینی

افزایش رونق تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی از اهداف کلی اینجانب می باشد تا اقتصادی متکی به داخل را تقویت نماییم