پاسخ به مردم

پاسخ به مردم و گزاش به صورت مدوام از اهداف این مجموعه می باشد که همواره مردم در جریان تمامی امور باشند و با آگاهی بالا دید گسترده ای به موضوعات مختلف داشته باشند